Back

امنیت دیجیتال و حریم خصوصی

این رهنمود با استفاده از جدیدتر ین اطلاعات در مورد امنیت دیجیتال تهیه شده است. این یک رهنمود کاربری مفید برای تمام فعالان افغان و مدافعان حقوق بشر که درافغانستان و خارج از مرزهای این کشور فعالیت می کنند. از آنجایی که نیاز به یک رهنمود مختصر بود، ما تلاش کرده ایم تا از درج جزئیات غیرضروری که سبب گیج شدن خوانندگان شود اجتناب کنیم. ولی در عوض، وبسایت ها و پیوندهای links and websites مرتبط را برای هر موضوع خلاصه شده در پايین، ارائه کرده ایم. در این رهنمود وبسایت های مفید زیادی وجود دارند که می توانند اطالعات بیشتری در مورد هر یک از موضوعات مورد بحث، ارائه دهند. برای اطالعات دقیق تر و مفیدتر، خوانندگان می توانند به هر یک از این وبسایت ها سر بزنند.
این رهنمود با پشتیبانی سخاوتمندانه مالی موسسه ACCESSNOW تهیه شده و در اختیار شما قرار گرفته است. ADDO ازموسسه بین المللی ACCESSNOW جهت پشتیبانی و ایجاد فرصت برای تهیه این رهنمود قدردانی می نماید. مسئولیت مطالب و نظرات بیان شده در این رهنمود بر عهده ACCESSNOW نیست و لزوما منعکس کننده نظرات آن نمی باشد . ADDO از هرگونه نظر در مورد محتوای این رهنمود (از جمله اصالح هر گونه اشتباه) استقبال می کند.